11 June - U12 Boys Field 1 - Gordon V Sydney University